top of page

Vedtægter for Foreningen Radio Jazz København

[CVR nr. 13350000]

 

Aldersrogade 6 E, 2., 2100 København Ø

 

 

 

1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningen navn er Radio Jazz-København (Københavns lokalradio for jazz og dermed beslægtet musik) i forkortelse RJ-K. Foreningens engelske navn er Radio Jazz Copenhagen.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

 

2 Formål

2.1 Foreningens formål er at drive en kulturel lokal radiostation for jazz og dermed beslægtede rytmiske musikformer (under et betegnet som jazz i det følgende).

2.2 Foreningen skal fremme kendskabet til og forståelsen af og udfoldelsesmulighederne for

hovedstadsområdets jazzliv i bredeste forstand ved dækning af alle områdets genrer og aktiviteter inden for jazz.

2.3 Foreningen skal i videst muligt omfang dække aktuelle forhold og begivenheder på den

Københavnske jazzscene, både før og efter, de har fundet sted.

2.4 Foreningen skal tilgængeliggøre den kulturarv, som jazzen repræsenterer ved produktion af udsendelser af historisk oplysende eller musikalsk beskrivende art om alle jazzens stadier og stilarter

 

3 Generalforsamling

3.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj.

3.2 Den ordinære generalforsamling afholdes på hjemstedet og indkaldes med 14 dages varsel ved brev eller e-mail til medlemmerne eller ved indrykning af annonce i et medlemsblad eller ved opslag på Foreningens hjemmeside. 

3.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme måde såfremt formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen eller foreningens revisor eller halvdelen af Foreningens medlemmer ønsker dette.

3.4 Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1:  Valg af dirigent og referent

2:  Bestyrelsens beretning og forsamlingens godkendelse af denne

3:  Fremlæggelse til godkendelse af årsrapport med regnskab for det forløbne regnskabsår

4:  Indkomne forslag

5:  Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår og fastsættelse  af medlemskontingent for året.

6:  Valg af medlemmer til bestyrelsen

7:  Eventuelt valg af revisor

8:  Eventuelt

3.5 Forslag til optagelse på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Ansvaret for forslags rettidige fremkomst påhviler det medlem, som ønsker forslaget fremsat.

3.6 Ethvert medlem, som ikke er i restance med betaling af kontingent har stemmeret ved generalforsamlingen.

3.7 Der kan stemmes ved fuldmagt. En fuldmagt kan kun være gældende for én konkret angivet generalforsamling.

 

4 Afstemningsregler

4.1 Beslutninger ved generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal med mindre andet er foreskrevet.

4.2 Der stemmes ved håndsoprækning med mindre blot ét medlem ønsker skriftlig afstemning.

4.3 Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller beslutning om Foreningens opløsning kræves, at 10% af Foreningens medlemmer er til stede eller repræsenteret og, at ¾ af de tilstedeværende og repræsenterede stemmer for forslaget. 

4.4 Såfremt de i pkt. 4.3 krævede 10% af Foreningens medlemmer ikke er til stede eller repræsenteret, men et forslag om vedtægtsændringer godkendes af et almindeligt flertal, kan forslaget vedtages af et flertal på ¾ ved en ny generalforsamling, uanset antallet af tilstedeværende. Den ny generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor forslaget først blev forelagt. Opnår forslaget ikke tilstrækkeligt flertal ved den ny generalforsamling er det bortfaldet.

 

5 Bestyrelsen

5.1 Foreningens bestyrelse består af 5 til 7 medlemmer, der skal tilstræbes valgt med henblik på at repræsentere følgende områder og interesser:

• Økonomi

• Programlægning

• Programværter

• Udsendelsesteknikere

• Medlemsforhold og kommunikation (hjemmeside, medlemsblad)

5.2     Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet 3 bestyrelsesmedlemmer     

           vælges i ulige år og resten i lige år. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges. Ved det         

           første bestyrelsesvalg anses de kandidater, der har fået højest stemmetal for valgt for     

           den længste periode. Ved stemmelighed afgøres funktionsperioden ved lodtrækning.

5.3     Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand ved et bestyrelsesmøde,     

          der afholdes umiddelbart i tilslutning til den ordinære generalforsamling.

5.4     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger i 

           bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er     

           formanden eller er i hans fravær, næstformandens stemme afgørende.

5.5   Der udarbejdes referat fra bestyrelsens møder, som skal være tilgængeligt for Foreningens  

    medlemmer.

 

6   Tegningsret

6.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med at andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

6.2 Bestyrelsen kan give prokura til at tegne Foreningen inden for nærmere beskrevne områder.

 

7   Regnskab og revision

7.1 Foreningen regnskabsår følger kalenderåret.

7.2 Såfremt gældende lovgivning kræver dette eller det er et vilkår for Foreningens sendetilladelse skal der vælges en revisor, ekstern eller blandt Foreningens medlemmer, ved den ordinære generalforsamling. Er der ikke krav herom, tilkommer det generalforsamlingen at beslutte, om der skal vælges en revisor.

 

8   Hæftelse

8.1 For Foreningens forpligtelser hæfter alene Foreningens egen formue.

8.2 Foreningens medlemmer, bestyrelsen og eventuel revisor hæfter ikke, med mindre der ved en retsafgørelse, aftale eller forlig er etableret et særskilt grundlag for dette.

 

9   Foreningens opløsning

9.1 Såfremt det besluttes at lade foreningen opløse, jævnfør pkt. 4.3 sker dette efter reglerne for opløsning af solvente kapitalselskaber.

9.2 Et eventuelt restprovenu efter opløsning skal tilfalde formål, der fremmer levende jazz i København.

 

10   Ikrafttræden

10.1  Nærværende vedtægter afløser de per 2015 gældende vedtægter for Foreningen ”Radio     

          Jazz  Venner” og træder i kraft så snart det er muligt for Foreningen at overtage den  

          selvejende institution Radio Jazz-Københavns sendetilladelse.

 

 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 19. maj 2016.

 

 

 

bottom of page